Kolumnen: ”En jättestor och viktig roll!”

26.09.2018 kl. 17:10
"Man kan fråga sig hur mycket den omtalade försämrade läskunnigheten bland barn och ungdomar hade försämrats utan bibliotekens insatser?"

”En jättestor och viktig roll!” Det var ett av många övertygade svar vi på regionförvaltningsverket fick när vi frågade biblioteken om deras roll för att främja barns läsande och läskunnighet.

Vi ville veta hur biblioteken främjar barns läsande och läskunnighet med hjälp av material, evenemang och samarbete. Hur ställer de resurser till förfogande för bibliotekstjänster för barn och hur hör de barn när tjänsterna ordnas? Frågorna ställde vi i samband med senaste basserviceutvärdering.

Vadå basserviceutvärdering? Basservice är tjänster som gäller en stor skara människor och som påverkar deras dagliga liv, och då de fattas förorsakar betydande problem. Utvärderingen är en lagstadgad uppgift för regionförvaltningsverket och genomförs vartannat år. Det som utvärderas är om medborgarna är i jämlik ställning när det gäller tillgång till kommunal basservice, till exempel bibliotekstjänster. I år utvärderade vi alltså hur biblioteken främjar barns läsande och läskunnighet.

Enligt utvärderingen ansåg biblioteken alltså att det är en mycket central del av deras arbete att främja barns läsande och läskunnighet. Men i hur stor utsträckning de utförde arbetet varierade kraftigt landskaps- och kommunvis beroende på resurser och intresse. Bara vart fjärde bibliotek svarade att personalresurserna för barnbiblioteksarbete är tillräckliga. I de tvåspråkiga kommunerna så lite som 15 %.

Biblioteken följde endast i liten mån med barnbiblioteksarbetets verksamhetsmiljö. Enligt de tvåspråkiga kommunernas egen bedömning beaktade nästan alla (97 %) båda språkgruppernas behov när de ordnar bibliotekstjänster för barn och alla (100 %) vid inköp av material. Ändå följde bara 15 % med var barnfamiljerna är bosatta i kommunen och 21 % hur språkfördelningen ser ut.

Det fanns ett gott utbud av traditionellt material för barn på biblioteken, däremot inte av e-böcker och e-ljudböcker. Storleken på barnboksbestånden följde internationella rekommendationer, men när det gäller inköp uppnåddes rekommendationerna bara i Lappland. Sämst var förhållandena i södra Finland, både i fråga om bestånd och anskaffning per barn under 15 år.

Bibliotekstjänsterna till barn utgjordes främst av traditionella sagostunder, läsdiplom och undervisning i biblioteksanvändning och informationssökning. Under 10 % av biblioteken arrangerade verksamhet för föräldrar (såsom bokprat) eller för babyer (såsom babypoesi).

Skolorna var bibliotekens viktigaste samarbetspartner, med dem samarbetade nästan alla antingen regelbundet eller sporadiskt. Samarbetet baserade sig på tradition och önskemål, endast sällan på avtal, varför det rådde stora skillnader mellan kommunerna i hur verksamheten ordnades och kostnaderna fördelades. De flesta biblioteken samarbetade också med småbarnspedagogiken, men bara ett fåtal med rådgivningsbyråerna.

Med rapporten vill vi lyfta fram problem och brister och föreslå utvecklingsområden. Därför ingår där också åtgärdsförslag. Även om det finns mycket att utveckla när det gäller resursfördelning och kunnande, har biblioteken också gjort mycket rätt. För trots att utlåningen av böcker har minskat på biblioteken har barnboksutlåningen enbart ökat under de senaste fyra åren och sammanlagt lånades det ifjol mera barnböcker än för 10 år sedan. Man kan ju fråga sig hur mycket den omtalade försämrade läskunnigheten bland barn och ungdomar hade försämrats utan bibliotekens insatser?

Vi kommer att presentera resultaten och åtgärdsförslagen under hösten i olika sammanhang, till exempel under inspirationsdagen Barnet och boken: Vad kan biblioteket göra för små barns läsvanor? den 25 september i Tammerfors. Av statsunderstöden för bibliotekens utvecklingsprojekt, som kan sökas i oktober, kommer också en betydande del anslås för projekt som främjar små barns och familjers läsning och läsvanor.

Vår utvärdering har delgetts det nationella läsforumet, vars riktlinjer presenteras i medlet av september. Den svenska Läsdelegationen gav sitt betänkande i juni och föreslog bland annat satsningar på skolbiblioteken och folkbibliotekens kompetens när det gäller läsfrämjande verksamhet. Det ska bli intressant att se vad vårt Läsforum har enats om.

Rapporten kan laddas ner på patio.fi.

Susanne Ahlroth, överinspektör vid Regionförvaltningsverket med de allmänna biblioteken som specialområde (susanne.ahlroth@avi.fi)