Föreningens verksamhetsidé:
Föreningens syfte är att bevaka och främja biblioteksverksam­het och gemenskap bland biblioteksanställda på svenska i Finland

Verksamhetsplan 2018:

Vi utvecklar expertnätverk för svensk verksamhet inom olika biblioteksområden
Vi anpassar verksamheten till föreningens nya stadga och följer upp hur styrelsens arbete och verksamhet fortskrider
Vi följer med hur den nya bibliotekslagen förverkligas och även övriga statliga reformer som sker i landet
Vi ger utlåtande till myndigheter
Vi samarbetar med de finländska biblioteksföreningarna och övriga föreningar inom branschen
Vi bevakar utbildnings- och fortbildningsfrågor i Svenskfinland och har en representant i arbetsgruppen för Utbildning och fortbildning som koordineras av Regionförvaltningsverkets  svenska enhet för bildningsväsendet
Vi arrangerar Finlands svenska biblioteksdagar i södra Finland
Vi arrangerar eventuellt även övrig fortbildning i samarbete med andra aktörer
Vi förnyar vår webbplats
Vi ger ut 3 nummer av Bibban och publicerar den även på vår webbplats
Vi informerar om vår verksamhet till medlemmar, aktörer på biblioteksfältet och
andra intressegrupper
Vi förnyar principerna för våra priser
Vi samarbetar internationellt genom IFLA och EBLIDA
Vi  samarbetet med Svensk biblioteksförening och de övriga nordiska föreningarna
Vi samarbetet med finlandssvenska föreningar och förbund genom vårt medlemskap i Svenska studieförbundet
Vi samarbetar med de övriga finländska biblioteksföreningarna
Vi satsar också i år på medlemsvård och medlemsvärvning. Vi ordnar en medlemsenkät under året och hoppas få svar för hur medlemmarna vill att föreningen skall arbeta.

Finlands svenska biblioteksförenings strategi 2017-2022